Algemene voorwaarden Adams Schoolinstrumenten

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Adams: Muziekcentrale Adams B.V., zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn ingeval van een online aankoop via de Online shop van Adams.
 2. Artikel: een artikel uit deze algemene voorwaarden, tenzij anders is aangegeven.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Klant: elke klant of afnemer van Adams, waarbij klanten zowel consument als ondernemer kunnen zijn. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Een ondernemer is een natuurlijke - of rechtspersoon dan wel een personenvennootschap, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie, mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die werkt voor Adams en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Adams en een klant.
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Adams en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door Adams worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Adams;
 13. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 14. Retourformulier Online Orders voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Retourformulier Online Orders voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 15. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Adams en de klant gelijktijdig (in dezelfde ruimte) hoeven te zijn samengekomen.
 16. Waardebon(nen): niet voor geld inwisselbare tegoedbon(nen) met een bepaalde waarde, waar de klant uitsluitend aankopen mee kan doen bij Adams.

Artikel 2. Identiteit Adams

Bezoekadres & Vestigingsadres:

Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort (Nederland)

Bereikbaarheid:

Dinsdag - 09:00 – 18:00
Woensdag - 09:00 – 18:00
Donderdag - 09:00 – 21:00
Vrijdag - 09:00 – 18:00
Zaterdag - 09:00 – 17:00

Telefoonnummer: +31(0)475 56 07 00
E-mailadres: info@adams.nl
Internet: www.adams.nl

KvK-nummer 13023695
BTW-identificatienummer: NL006911626B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adams en op elke rechtsbetrekking c.q. tot stand gekomen overeenkomst tussen Adams en een klant.
 2. De algemene voorwaarden van de klant gelden niet, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Adams zijn geaccepteerd.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk is het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Adams worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Alle door Adams uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Een aanbod van Adams bevat zoveel mogelijk de gegevens van Adams, een omschrijving van de aangeboden producten, de koopprijs, de levertijd, eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten, klachtenprocedure en of levering al dan niet in gedeelten plaatsvindt.
 4. Levertijden in aanbiedingen en offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Adams niet.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen door de klant.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van volledige aanvaarding door de klant van het aanbod van Adams en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Adams onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Adams is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adams passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en spant Adams zich zoveel mogelijk in voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaalt, zal Adams daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Adams is gerechtigd om zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te (doen) stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Adams op grond van dit onderzoek redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Adams gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. .

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product of een aanvullende overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Adams mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van redenen verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen. Adams mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Bij een aanvullende overeenkomst: de dag die volgt op de dag van het sluiten van de aanvullende overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan zoals toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Retourformulier Online Orders voor herroeping aan Adams.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 10 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug inclusief Retourformulier Online Orders of overhandigt hij dit op voormelde wijze aan (een gemachtigde van) Adams.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Adams verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege en per direct ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Adams bij herroeping

 1. Als Adams de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Adams na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Bij rechtsgeldige herroeping vergoedt Adams alle betalingen van de klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping aan Adams heeft gemeld, zulks voorzover Adams het/de product(en) in goede staat retour heeft ontvangen.
 3. Adams gebruikt de bankrekeninggegevens die de klant heeft aangegeven door het invullen van het Retourformulier Online Orders of via e-mail over het geretourneerde product.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Adams kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Adams dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en/of waarop Adams geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Adams worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Aanvullende overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 5. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 6. De klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Adams de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen, computerprogrammatuur of andere producten, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager (waaronder software), maar alleen als:
 11. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 12. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;
 13. Bladmuziek;
 14. Beschadigde producten.

Artikel 11 - De prijs

 1. De in een aanbod of overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere verhogingen van overheidswege.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Adams producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en/of waar Adams geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De mogelijkheid prijscorrecties en/of het feit dat vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod uitdrukkelijk vermeld.
 4. De totale prijs is de betaalprijs inclusief BTW en exclusief eventuele verpakkings-, verzend- en transportkosten. Verpakkings-, verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Levering binnen Nederland en België kost per bestelling 2,50 euro. Bij een bestelling vanaf 50 euro verstuurt Adams de bestelling binnen Nederland en België gratis. De verzendkosten voor andere landen zijn in te zien onder “Verzendkosten overige landen”, welke te vinden zijn op de website van Adams (www.adams.nl). Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant. Adams behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de hiervoor genoemde voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst, garantie

 1. Adams staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en normale bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, staat Adams er tevens voor in dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Adams, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de wet of de overeenkomst tegenover Adams kan doen gelden, indien en voorzover Adams toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Adams, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht zijn, zulks voor het geval zij zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 4. Van enige garantie zijn uitgesloten:
 5. tweedehands instrumenten
 6. huurinstrumenten
 7. producten die een gebruiksbeding hebben of aan andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn
 8. gebreken in het product of de dienst, die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, overbelasting, gebrekkig onderhoud en/of gebrekkige verzorging van het product
 9. gebreken aan het product, die door het gebruik van toebehoren-, uitbreidings- en/of vervangende onderdelen zijn veroorzaakt, die geen oorspronkelijke onderdelen zijn
 10. producten of diensten waaraan veranderingen en/of uitbreidingen zijn aangebracht.
 11. geringe of onbeduidende afwijkingen van de productnorm die voor de waarde en het normale gebruik van het product of de dienst onbelangrijk zijn
 12. Het verhelpen van een gebrek, waarvan Adams bevestigt dat het onder de garantie valt, geschiedt zodanig, dat het gebrekkige product of dienst naar keuze van Adams kosteloos wordt gerepareerd dan wel door een correct product of dienst (dan wel een ander model of versie) wordt vervangen. Vervangen producten en/of onderdelen worden eigendom van Adams.
 13. De aanspraak op een garantie moet door de klant binnen de garantietermijn geldend worden gemaakt, bij gebreke waarvan sprake is van rechtsverwerking.
 14. Indien de klant aanspraak maakt op een garantie, dient de klant het betreffende product met een kopie van de rekening aan Adams te doen toekomen.
 15. Andere aanspraken dan het in artikel 12 bedoelde recht op het verhelpen van gebreken (lid 5) kunnen niet jegens Adams worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 16. Door gebruik te maken van een garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn van het product of dienst noch verlengd noch vernieuwd.
 17. Een garantie is niet langer van toepassing bij eventuele doorverkoop door de klant.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Adams zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten of diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van Adams (winkelverkoop) danwel het adres dat de klant aan Adams kenbaar heeft gemaakt (verkoop op bestelling).
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld, zal Adams geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging van een product of dienst vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarbij Adams (voorzover van toepassing) zal aangeven of de klant in dat geval het recht heeft om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en/of recht heeft op eventuele schadevergoeding.
 4. Geleverde producten of diensten worden als overgedragen beschouwd, ook wanneer de koper verzuimd heeft ze aan te (laten) nemen.
 5. De geleverde producten of diensten dienen direct na aflevering door de klant of zijn vertegenwoordiger te worden onderzocht op transport- en/of verpakkingsschade . Vast te stellen transport- en/of verpakkingsschade dient de klant, bij het aannemen van de goederen, schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming c.q. pakketdienst.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen tot het moment van bezorging bij de klant, berust bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de klant de overeenkomst vóór levering annuleert, is Adams gerechtigd een schadevergoeding van 25% van de aankoopsom in rekening te brengen dan wel een hoger percentage, indien Adams aannemelijk maakt dat de schade hoger is.

Artikel 14 - Betaling

 1. De klant moet het product of dienst bij of voor aflevering aan Adams betalen.
 2. De facturen van Adams dienen – voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen – onmiddellijk en zonder korting, aftrek en/of verrekening te worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestellingen met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling.
 3. Bij verkoop van uit de collectie lopende en unieke producten, waarvan er nog maar één of een beperkt aantal op voorraad zijn, komt ingeval van meerdere bestellingen steeds uitsluitend met de eerst betalende klant een koopovereenkomst met Adams tot stand.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. Adams behoudt zich het recht voor om cheques, vreemde valuta (geen €) en andere niet-contante betaal- en/of ruilmiddelen, waaronder begrepen bitcoins, te weigeren of hieraan nadere voorwaarden te verbinden. Betalingen in vreemde valuta’s worden volgens de bankafrekening door Adams bijgeschreven. De bankkosten alsmede creditcardkosten en eventuele voor Adams negatieve valuta- en/of koersschommelingen van betaal-en/of ruilmiddelen zijn voor rekening en risico van de klant.
 6. De klant is gehouden om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Adams te melden.
 7. Indien de klant niet tijdig en/of volledig aan zijn (betalings)verplichting(en) voldoet, is deze, nadat de klant door Adams deugdelijk in gebreke is gesteld, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Adams gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Adams recht op de maximaal toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 8. Een klant kan ook met waardebon(nen) betalen die door Adams zijn uitgegeven, tenzij dat voor een product of dienst is uitgesloten. Deze waardebon(nen) kunnen fysiek en digitaal bij Adams worden aangekocht. Elke waardebon(nen) uitgegeven door Adams is maximaal één jaar geldig na datum van aankoop, tenzij op de waardebon anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 9. Waardebon(nen) of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. Indien het totaalbedrag van de aankoop van een product of dienst hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één of meer van de overige door Adams geaccepteerde betaalmethoden.
 11. Het is niet toegestaan waardebon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, verveelvoudigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Bij twijfel omtrent de authenticiteit van de waardebon(nen) behoudt Adams zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de waardebon(nen) te weigeren.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Adams geleverde goederen blijven eigendom van Adams totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit hoofde van de tussen Adams en de klant gesloten overeenkomst(en) is nagekomen: (a) de tegenprestatie, waaronder het betalen van de koopprijs, met betrekking tot door Adams geleverde en/of te leveren producten of diensten en (b) eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de klant van voormelde overeenkomst(en). Indien en voorzover Adams zich op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen, kan zij de betreffende goederen op elk gewenst moment bij de klant terugvorderen. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Adams vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden. Indien Adams kosten bij de klant in rekening mag brengen voor een reparatie, mag Adams het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten volledig door de klant zijn voldaan.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Adams is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
 2. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 3. na het sluiten van de overeenkomst Adams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
 4. de klant verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van Adams onvoldoende is.
 5. Voorts is Adams bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 6. Indien de overeenkomst door Adams rechtsgeldig wordt ontbonden, doch de klant de door Adams geleverde goederen reeds heeft gebruikt, dan heeft de klant geen recht op restitutie van het volledige aankoopbedrag, doch slechts een gedeelte, rekening houdend met voormeld gebruik en slijtage.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Adams op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Adams de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken op grond van de wet en uit hoofde van de overeenkomst met de klant.
 8. Indien Adams de overeenkomst op grond van de voorgaande bepalingen ontbindt, is Adams jegens de klant of derden niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 9. Adams behoudt steeds het recht gemaakte kosten en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Indien door Adams geleverde producten of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Adams jegens de klant beperkt tot hetgeen in artikel 12 is geregeld.
 2. Adams is alleen aansprakelijk voor directe schade. Adams is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, doordat de Adams is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de geleverde producten en/of diensten door of namens de klant. Adams is ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of bedrijfsstagnatie.
 3. Indien Adams aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is daarenboven te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de verzekering van Adams in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 4. Adams is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adams geen of slechts beperkte invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adams niet in staat is haar verplichtingen na te komen en/of waardoor de klant schade lijdt, zoals bijvoorbeeld: stakingen, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, het gehackt worden van de website van Adams en elke andere omstandigheid, waardoor de normale gang van zaken in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Adams in redelijkheid niet kan worden gevergd. Adams heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert en/of waardoor de klant schade lijdt, intreedt nadat Adams haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Adams zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en overige wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de geleverde goederen en/of diensten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Adams tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Adams, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Voormelde zaken zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.

Artikel 19 - Klachtenregeling

 1. Adams beschikt over een klachtenprocedure (zie adams.nl/complaints) en behandelt klachten zoveel mogelijk overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven bij Adams worden ingediend. Het in behandeling nemen van een klacht betekent niet dat Adams daarmee schuld of aansprakelijkheid erkent.
 3. Bij Adams ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Adams binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 20 – Zakelijke klant

Met zakelijke klant wordt bedoeld de klant die handelt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 4. De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op een zakelijke klant: [n.v.t.].

Artikel 21– Toepasselijk recht

Op elk aanbod van Adams en elke overeenkomst tussen Adams en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de klant in het buitenland is gevestigd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten (“opt out”).

Artikel 22 – Geschillen

De Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Adams is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 23 – Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 2. Ingeval van noodzakelijke uitleg van de inhoud en strekking van (een vertaling van) deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.